KONSULTACJE
Pokój 404, IV piętro budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Konsultacje w sesji zimowej 2020:
   wtorek (28 I): 14.30 - 16.00
   czwartek (30 I): 11.00 - 11.45
   wtorek (4 II): 14.30 - 16.00
   piątek (7 II): 8.15 - 9.00

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRACY INŻYNIERA
Koordynator zajęć: dr inż. Michał Pazdanowski (www)

WARUNKI ZALICZENIA LABORATORIUM
 • 5 projektów praktycznych z zakresu:
  • MATLAB
  • Mathcad
  • Word
  • Excel
  • Visual Basic
 • ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen za powyższe projekty z wagami odpowiednio 0.6, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1
 • aby uzyskać zaliczenie laboratorium, wszystkie oceny cząstkowe muszą być pozytywne
 • praca na zajęciach może wpływać na ocenę końcową - pozytywnie lub negatywnie
 • dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach
LABORATORIA 01-07 PROJEKT MATLAB

ZASTOSOWANIE INFORMATYKI W KONSTRUKCJACH BUDOWLANYCH
Oprogramowanie Autodesk dla Studentów: www.students.autodesk.com

WARUNKI ZALICZENIA LABORATORIUM
 • 2 projekty praktyczne w programie Revit wykonywane na zajęciach
 • ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen za powyższe projekty
 • ocena końcowa zaokrąglana w górę w przypadku średniej X.25 lub X.75
 • dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach
 • program przedmiotu
LABORATORIUM 01 LABORATORIUM 02 LABORATORIUM 03 LABORATORIUM 04 TEST 01 LABORATORIUM 05 LABORATORIUM 06