Dr inż. Michał Pazdanowski

Prace badawcze

Analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych i kołach DTRT - 57-05-P-80149 (grant sponsowany przez Narodowe Centrum Systemów Transportu Ministerstwa Transportu USA), 2005.
Rozwijanie zaawansowanych metod teoretycznego wyznaczania naprężeń resztkowych i fizycznie uzasadnionej aproksymacji danych doświadczalnych DTFR - 53-03-G-00012 (grant sponsowany przez Ministerstwo Transportu USA), 2004:

 1. Szacowanie naprężeń resztkowych metodą minimalizacji energii. Podsumowanie analizowanych przypadków;
 2. Rozszerzenie modelu obliczeniowego na przypadek materiału wykazującego wzmocnienie kinematyczne - próba poprawy efektywności procedur optymalizacji;
 3. O wprowadzeniu warunku nieściśliwości do modelu mechanicznego obliczania naprężeń resztkowych stosującego teorię plastycznego przystosowania;
 4. Dalsza analiza procesu zużycia i szlifowania szyny kolejowej;
Rozwijanie zaawansowanych metod teoretycznego wyznaczania naprężeń resztkowych i fizycznie uzasadnionej aproksymacji danych doświadczalnych DTFR - 53-95-G-00055 (grant sponsowany przez Ministerstwo Transportu USA), 1996-2003:
 1. Analiza naprężeń resztkowych Metodą Różnic Skończonych;
 2. Analiza porównawcza MEB, MES i UMRS w analizie naprężeń resztkowych;
 3. Analiza wrażliwości rozkładu naprężeń resztkowych na parametry strefy kontaktu;
 4. Analiza wrażliwości rozkładu naprężeń resztkowych na rozmiar strefy kontaktu i ciśnienie maksymalne;
 5. Obliczanie naprężeń resztkowych w szynie kolejowej wywołanych jednopunktowym kontaktem tocznym;
 6. Porównanie modeli dyskretnych HMES, UMRS i MEB w zastosowaniu do analizy naprężeń resztkowych w szynie kolejowej;
 7. Analiza wpływu zjawisk w strefie kontaktu na rozkład naprężeń resztkowych;
 8. Rozszerzenie modelu obliczeniowego na przypadek materiału wykazującego wzmocnienie kinematyczne;
 9. Rozszerzenie modelu obliczeniowego na przypadek materiału wykazującego wzmocnienie kinematyczne;
 10. O analizie wrażliwości problemu szyny kolejowej;
 11. O oszacowaniu siły podłużnej w szynach bezstykowych;
 12. Analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych Bezsiatkową MRS z uwzględnieniem kinematycznego wzmocnienia materiału;
 13. O analizie wrażliwości problemu szyny kolejowej;
 14. O oszacowaniu siły podłużnej w szynach bezstykowych;
 15. Analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych Bezsiatkową MRS z uwzględnieniem kinematycznego wzmocnienia materiału;
 16. O szacowaniu naprężeń resztkowych w kołach taboru kolejowego;
 17. Analiza skutków zużycia i procedury szlifowania szyn kolejowych;
 18. Rozszerzenie modelu obliczeniowego na przypadek materiału wykazującego wzmocnienie kinematyczne;
 19. O szacowaniu naprężeń resztkowych w kołach taboru kolejowego wykonanych z materiału wykazującego kinematyczne wzmocnienie;
 20. Analiza procesu szlifowania szyn kolejowych;
 21. Rozszerzenie modelu obliczeniowego na przypadek materiału wykazującego wzmocnienie kinematyczne. Przykładowe zastosowania inżynierskie;
 22. O poprawie oszacowania naprężeń resztkowych w ciałach wykonanych z materiału wykazującego kinematyczne wzmocnienie;
 23. Dalsza analiza procesu zużycia i szlifowania szyny kolejowej - testy stabilności;
Prace badawcze przeprowadzane podczas krótkoterminowych staży naukowych w US Department of Transportation Volpe National Transport Systems Center w Cambridge, MA (USA), 1989-1996:
 1. Zastosowanie nowej wersji Metody Kierunków Dopuszczalnych w analizie naprężeń resztkowych;
 2. Analiza naprężeń resztkowych Metodą Różnic Skończonych;
 3. Rozwijanie metody wyznaczania naprężeń resztkowych w końcach szyn przy zastosowaniu Metody Różnic Skończonych (raport z postępu prac);
 4. Szacowanie naprężeń resztkowych w otoczeniu swobodnego końca szyny kolejowej;
 5. Wyznaczanie naprężeń resztkowych w szynach kolejowych poddanych prostowaniu na prostownicy rolkowej - test obliczeniowy;
 6. Rozwijanie i zastosowanie modelu obliczeniowego naprężeń resztkowych uwzględniającego kinematyczne wzmocnienie materiału do szyn kolejowych poddanych symulowanym kontaktowym obciążeniom normalnym i stycznym;
 7. Rozwijanie i zastosowanie modelu obliczeniowego naprężeń resztkowych uwzględniającego kinematyczne wzmocnienie materiału do kół taboru kolejowego poddanych symulowanym kontaktowym obciążeniom normalnym i stycznym;
 8. Analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych i kołach taboru kolejowego z uwzględnieniem kinematycznego modelu wzmocnienia materiału;
Obliczanie naprężeń resztkowych w szynach - II Fundusz Marii Skłodowskiej Curie (Polsko Amerykański Program Wspierania Prac Badawczych), 1992:
 1. Analiza naprężeń resztkowych Metodą Różnic Skończonych;
Rozwijanie metod obliczania naprężeń resztkowych w szynie kolejowej poddanej obciążeniom eksploatacyjnym (grant sponsowany przez Komitet Badań Naukowych), 1991:
 1. Nowa Metoda Kierunków Dopuszczalnych w nieliniowej optymalizacji z ograniczeniami;
Rozwijanie metody obliczania naprężeń resztkowych powstających w szynach kolejowych pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych CPBP 02.19-06.30 (grant sponsorowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki), 1989-1991:
 1. Analiza MRS naprężeń resztkowych w pewnej klasie ciał idealnie sprężysto plastycznych wstępnie naprężonych i poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym;
 2. Zestawienie bibliografii na ten temat;
 3. Rozwijanie modelu obliczeniowego opartego na Metodzie Różnic Skończonych;
 4. Rozwijanie modelu numerycznego opartego na Metodzie Różnic Skończonych;
Rozwijanie metod i programów numerycznej i analityczno-numerycznej analizy i syntezy konstrukcji CPBP 02.01-05.03 (grant sponsowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki), 1987-1990:
 1. Obliczanie MRS naprężeń resztkowych w ciałach pryzmatycznych poddanych obciążeniom cyklicznym;
 2. Rozwijanie studialnego programu optymalizacji w obszarach ograniczonych przy zastosowaniu nowej wersji Metody Kierunków Dopuszczalnych;
 3. Rozwijanie rozszerzonego studialnego programu optymalizacji w obszarach ograniczonych przy zastosowaniu nowej wersji Metody Kierunków Dopuszczalnych;
 4. Ocena numerycznej efektywnooci programu realizującego algorytm nowej wersji Metody Kierunków Dopuszczalnych;
 5. Zestawienie bibliografii Metody Różnic Skończonych na dowolnie nieregularnych siatkach węzłów;

STRONA GŁÓWNA