Osiągnięcia

Osiągnięcia jednostek L-5 i L-6 w latach 1996-2005:

  • Współudział w opracowaniu podręcznika o zasięgu światowym Handbook of Computational Solid Mechanics: Survey and Comparison of Contemporary Methods (M. Kleiber (Ed.), Springer-Verlag, Berlin, 1998): J. Orkisz, Finite Difference Method, Część III (str. 335-432); Z. Waszczyszyn, Stability Problems and Methods of Analysis of Nonlinear FEM Equations, Rozdz. 7 (str. 253-333).
  • Uruchomienie w roku 1996 przez prof. Z. Waszczyszyna stałego seminarium międzyuczelnianego pod nazwą Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod miękkich w inżynierii lądowej. Seminarium skupiło ok. 30 uczestników z Politechniki Krakowskiej oraz 6 innych wyższych uczelni (Politechniki: Rzeszowska, Wrocławska, Śląska i Białostocka, Akademia Pedagogiczna w Krakowie i Uniwersytet Zielonogórski). Aktywność tej szkoły naukowej objęła szeroką działalność publikacyjną (w tym 3 monografie, ok. 20 prac przeglądowych i ponad 40 artykułów szczegółowych w czasopismach) i kształcenie kadr naukowych (1 tytuł profesorski, 3 habilitacje, 8 obronionych doktoratów, liczne prace dyplomowe). Dużym sukcesem tej szkoły było uzyskanie przez jej uczestników 14 projektów badawczych KBN (w tym 4 doktorskich) oraz przyznanie w roku 2001 Z. Waszczyszynowi Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Istotnym wyróżnieniem było powierzenie Z. Waszczyszynowi koordynacji i cyklu wykładów w CISM Advanced School on Neural Networks in Mechanics of Structures and Materials, Udine, Włochy, 1998, a także zaproszenie do wygłoszenia wykładów w ramach CISM Advanced School on Parameter Identification of Materials and Structures, Udine, 2003.
  • Otrzymanie przez prof. Z. Waszczyszyna w dniu 25.05.2001 doktoratu honoris causa Budapest University of Technology and Economics, w uznaniu osiągnięć naukowych i wieloletniej współpracy naukowej. W całym dziesięcioleciu 1995-2005 Z. Waszczyszyn był przewodniczącym Sekcji Mechaniki Konstrukcji (od roku 2004 Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów) KILiW PAN. W roku 2000 reprezentował Wydział IV PAN w czasie Dni Nauki Polskiej w Finlandii w Helsinkach, a w roku 2003 wygłosił cykl wykładów we Wiedniu na zaproszenie Austiackiej Akademii Nauk.
  • Współpraca naukowa i wdrożeniowa w przemyśle Zakładu L-6 z instytutem Volpe National Transportation Center System Departamentu Transportu USA - Cambridge, USA, polegająca na realizacji prac badawczych zleconych przez stronę amerykańską w ramach wieloletnich grantów.
  • Opracowanie i przetestowanie oryginalnej teoretyczno-numerycznej metody analizy naprężeń resztkowych w ciałach sprężysto-plastycznych poddanych obciążeniom cyklicznie zmiennym oraz nowatorskie w skali światowej zastosowanie ww. metody do efektywnej analizy stanów resztkowych w szynach kolejowych i kołach pojazdów szynowych. Opracowanie i zastosowanie oryginalnych metod fizycznie uzasadnionej aproksymacji (metoda globalno-lokalna oraz metoda globalna) i ich zastosowanie do analizy (wygładzania) wyników pomiarów eksperymentalnych w zagadnieniach mechaniki (w tym eksperymentalno-numeryczna analiza naprężeń resztkowych w szynach kolejowych i kołach pojazdów szynowych) oraz do estymacji błędów a'posteriori wynikających z obliczeń numerycznych (MRS, MES).
  • Organizowanie przez profesorów J. Orkisza i Z. Waszczyszyna licznych minisympozjów w ramach konferencji międzynarodowych. Instytut L-5 był głównym organizatorem, z Zakład L-6 współorganizatorem kongresu Second European Conference on Computational Mechanics ECCM-2001, 26-29.06.2001, który zgromadził w Krakowie ponad 500 specjalistów z dziedziny mechaniki obliczeniowej. Przewodniczącym kongresu był Z. Waszczyszyn, a edytorami wydawnictw konferencyjnych Z. Waszczyszyn i J. Pamin. W dniach 30.06-2.07.2005 odbyło się organizowane przez Instytut L-5 International Symposium on Neural Networks and Soft Computing in Structural Engineering NNSC-2005, będące jedną z tematycznych konferencji ECCOMAS (European Community on Computational Methods in Applied Sciences). Przewodniczącym sympozjum był Z. Waszczyszyn, a sekretarzem M. Słoński.
  • W dniu 28.04.2000 Prezydent RP nadał Cz. Cichoniowi tytuł profesora nauk technicznych. J. Pamin otrzymał w roku 2000 I Nagrodę Komitetu Mechaniki PAN za cykl prac zgłoszonych do konkursu w roku 1999. W roku 2003 otrzymał stypendium fundacji Humboldta. W roku 2005 Z. Waszczyszyn i J. Pamin otrzymali nagrody indywidualne Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia naukowe.

Osiągnięcia Instytutu L-5 od roku 2006:

  • Podczas 7th World Congress on Computational Mechanics WCCM 2006 w Los Angeles profesor Zenon Waszczyszyn został wyróżniony przez światowe stowarzyszenie naukowców w dziedzinie mechaniki obliczeniowej pod nazwą International Association for Computational Mechanics tytułem IACM Fellow w uznaniu Jego wkładu w tę dziedzinę wiedzy.